Comissions Bancàries

Què són les comissions bancàries?

Les comissions bancàries són lliures però han d’estar pactades amb el client i correspondre a serveis expressament sol·licitats i efectivament prestats o despeses que hi hagin hagut (transferències, canvi de divises, administrar un compte, targeta de crèdit…). 

No obstant això, existeixen comissions que s’han declarat nul·les en els tribunals per la seva opacitat i falta de transparència, perquè suposen una duplicitat de càrrecs o perquè no corresponen a cap servei concret.

Així mateix, cal destacar la possibilitat que tenen les entitats financeres de modificar la quantia de les seves comissions o la periodicitat de la seva liquidació, això sí, complint unes concretes exigències: comunicació individualitzada al client amb almenys 2 mesos de preavís.

D’altra banda, la Circular 2/2019 va generar noves obligacions informatives per a les entitats, amb la finalitat de permetre la comparabilitat de les comissions que afecten els serveis associats a comptes de pagament. En concret, s’exigeix a les entitats que utilitzin una terminologia i uns documents normalitzats en tota la informació que facilitin al client, tant en fase precontractual com contractual, tot això perquè els consumidors puguin fàcilment comparar les condicions ofertes per diverses entitats i així triar l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats

Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Educació financera

T'ajudem a reclamar qualsevol comissió bancària improcedent

Recuperar els diners

RECLAMA

Com reclamar?

A ASUFIN tenim formularis de reclamació per als nostres socis. Moltes vegades l’entitat retorna els diners amb la mera reclamació al servei d’atenció al client (SAC) o, en el seu cas, al Banc d’Espanya.

¿Qué comisiones se pueden reclamar?

Comissió que retribueix a l’entitat per les gestions administratives realitzades per a formalitzar una operació (víd. Banc d’Espanya). La més comuna és la d’obertura de préstec hipotecari, que normalment es tracta d’un percentatge sobre l’import de l’operació, amb un mínim. Hi ha tribunals que consideren que només es justifica si l’entitat acredita que s’ha realitzat una prestació efectiva d’un servei d’estudi, de tramitació administrativa i d’obtenció de fons i posada a la disposició del client, ajustant-se així a la Circular 5/2012 del Banc d’Espanya.

Comissió que retribueix els tràmits administratius corresponents a les actuacions que ha de realitzar l’entitat per a posar fi a una operació que tenia un termini definit de durada abans de que arribi el venciment pactat en el contracte (víd. Banc d’Espanya). Compensa a l’entitat pel que deixa de guanyar al no poder continuar cobrant interessos o comissions.

En la nostra opinió, es genera una duplicitat amb la comissió de compensació de risc de tipus d’interès.

Comissió pactada que depèn de si la cancel·lació genera un guany o una pèrdua de capital a l’entitat (víd. Banc d’Espanya). Aquesta compensació s’està aplicant en pràcticament la totalitat de les hipoteques fixes i mixtes, aconseguint un 5% d’interès.

La normativa ha evolucionat en els últims anys, depenent de la data de la signatura s’aplica els següents paràmetres:

  • Abans del 9.12.2007 – 1% per cancel·lació. 0% subrogació
  • Després del 9.12.2007 (Llei 41/2007) – 0,5% els primers 5 amys, 0,25% després.
  • Després del 16.06.2019 (Llei 5/2019 – LCCI)– 0,25% anys 1-3, 0,15% anys 4-5, 0% després

 

Des d’ASUFIN venim denunciant la complexitat del càlcul, similar al d’un derivat financer (swap), per determinar si s’aplica o no aquesta comissió. En efecte, per a saber si s’aplica aquesta comissió, caldrà calcular el ‘valor de mercat’ de la hipoteca, un càlcul que no està a l’abast d’un consumidor mitjà. Per tot això, ja hi ha sentències que declaren la nul·litat d’aquesta comissió i els consumidors han pogut recuperar fàcilment entre 1.000 i 5.000 euros.

El descobert és una facilitat creditícia concedida per l’entitat al titular d’un compte. I és aquesta, i no el client, qui decideix la seva obertura (permetre càrrecs per sobre del saldo comptable del compte). 

La comissió de descobert és diferent a la comissió per reclamació de posicions deutores, perquè remunera un servei diferent. Mentre la segona fa front als costos assumits per l’entitat per a recuperar el saldo deutor, la primera remunera la facilitat creditícia que ofereix l’entitat. Així, la comissió per descobert té un límit: La TAE no pot ser superior a 2,5 vegades l’interès legal dels diners.

Finalment, i en nom de la major transparència de l’entitat cap al seu client, sempre s’ha de facilitar la liquidació d’aquesta comissió, amb els dies de descobert.

Es tracta d’una comissió que té per objecte rescabalar a l’entitat pels costos incorreguts en la recuperació de les posicions deutores o “números vermells”. El Tribunal Suprem la va declarar nul·la a l’octubre de 2019. No obstant això, existeixen uns criteris concrets per la seva correcta aplicació:

  • Ha d’estar prevista en la informació precontractual i contractual lliurada al client, amb l’import concret, que ha de ser conforme als costos efectivament suportats (podrà ser diferent en funció del canal emprat, especificant-se cadascun d’ells).
  • Utilitzar-se el canal adequat per a les comunicacions, guardant proporció amb el saldo reclamat, podent establir-se llindars de deute mínims exempts d’aplicació d’aquesta comissió. Les comunicacions hauran de ser respectuoses amb la privacitat del client.
  • Incompatibilitat d’aquesta despesa amb altres penalitzacions.
  • Només es cobrarà una comissió per cada saldo impagat, encara que es prorrogui en el temps i es necessitin successives reclamacions.
  • S’haurà d’informar d’aquesta despesa amb caràcter previ al seu càrrec, preferiblement en la pròpia comunicació del deute.

Finalment, cal destacar que en el ESTUDI ASUFIN: COMISSIONS BANCÀRIES, es posava de manifest que aquesta comissió podia arribar a suposar el 10.000% TAE. El cobrament d’aquesta comissió es fa efectiu a les 48 hores del descobert i ronda uns 40 euros de mitjana, des dels 30 euros de BBVA i Deutsche Bank fins als 50 i 49 euros de Liberbank i Banc Santander.

 

Tal com indica el Banc d’Espanya, “l’acceptació d’ingressos en efectiu per abonament en un compte de la pròpia entitat receptora constitueix una prestació del servei de caixa, inherent al contracte de compte, i, per tant, no pot ser remunerada de manera independent. El servei de caixa en aquests supòsits es retribueix a través de la comissió de manteniment”. Per tant, com a regla general, aquesta comissió no estaria permesa, tret que es pacti amb el client el seu cobrament quan el servei prestat excedeixi de l’ordinari. Ara bé, el propi regulador considera que sí que és “un servei addicional identificar el concepte de l’ingrés” pel que es podria cobrar comissió per això. 

A ASUFIN no estem d’acord amb aquesta apreciació i els tribunals ja han dictat sentències sobre aquest tema, com la Sentència de 10 d’octubre de 2017 del Jutjat del Mercantil núm. 1 de Vitòria-Gasteiz, que estima que la simple inclusió del concepte, tant en el justificant com en l’anotació en compte, no suposa una acció excessiva i fora del servei de caixa bàsic.

Aquesta comissió remunera el servei de caixa bàsic: ingrés i reintegrament d’efectiu, disposicions mitjançant xec, deutes i ingressos. A més, quant al seu cobrament, és pospagable i de meritació lineal, i en cas de cancel·lació de compte, únicament ha de cobrar-se la part proporcional.

En l’ESTUDI ASUFIN: COMISSIONS BANCÀRIES es poden consultar els imports que cobren les entitats bancàries al nostre país, que van des dels 200 euros a l’any de Banc Sabadell als 48 euros anuals de CaixaBank. 

No obstant això, quan es tracta d’un compte instrumental o vinculat, és a dir, oberta per a realitzar els pagaments d’una hipoteca o rebre els ingressos d’un dipòsit a termini o producte d’inversió, ens trobem amb dues situacions. Si aquest compte va ser oberta abans del 2012, no podrà suposar cap cost per al seu titular, sempre que es destini única i exclusivament per a una obligació de pagament o dret de cobrament. A partir del 2012 es permet el cobrament de comissions en comptes que es mantenen obertes per exigències de l’entitat, però s’ha d’informar d’aquest extrem al client en el moment de contractar el producte principal i les comissions han de tenir-se en compte per al càlcul de la TAE del citat producte. A més, aquestes comissions no podran modificar-se durant tota la vida del producte vinculat.

Es tracta d’una comissió vinculada al funcionament del compte, consistent en una quantia fixa per cada anotació que es produeix durant el termini de liquidació, que sol ser trimestral o semestral. A vegades el contracte inclou un nombre determinat d’anotacions exemptes de cobrament (els primers 10, per exemple). La comissió d’administració ha de cobrar-se únicament per anotacions no retribuïdes ja amb la comissió de manteniment, com poden ser les transferències (executades i rebudes) o els deutes de rebuts.

D’altra banda, segons el Banc d’Espanya, ha de tenir-se en compte la redacció de la clàusula contractual d’aquesta comissió per a verificar que pot ser entesa pel client l’existència de dues comissions sobre el compte, la de manteniment i la d’administració.

Per què ASUFIN?

ASOCIACION EXPERTA ASUFIN

ASSOCIACIÓ EXPERTA

En la defensa d’abusos bancaris de consumidors i usuaris

EQUIPO PROFESIONAL ASUFIN

EQUIP PROFESSIONAL

L’associació compta amb un equip de professionals experts compromesos

CASOS DE EXITO ASUFIN

CASOS D’ÈXIT

Èxits judicials comparables

Si el teu cas és viable, et presentarem un pressupost ajustat

Presentem les demandes en defensa dels nostres associats, sent així la part actora del procediment i evitant el risc de condemna en costes en cas de perdre.

Potser t'interessa

Uneix-te a la newsletter

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.