COVID-19: Claus de la moratòria lloguer

ASUFIN t’explica com accedir a la moratòria del lloguer

Norma: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 . Articles 1 al 15.

ACTUALITZACIÓ 1/5/20 – Orden TMA/378/2020, de 30 de abril – Alleugereix les condicions per accedir a la moratòria de lloguer.

COVID-19 - MORATORIA ALQUILER - ACTUALIZADA ORDEN TMA/378/2020 - ASUFIN

QUÈ ÉS UNA MORATÒRIA DE LLOGUER?

El Govern ha establert una sèrie de mesures per a les famílies vulnerables. No obstant això, la definició de vulnerabilitat és tan restrictiva com la de la moratòria de les hipoteques. Des d’ASUFIN ja hem denunciat que només un 10% podrà acollir-se a aquestes mesures.

El RDL estableix dos tipus de mesures. Si el propietari és un gran propietari, podràs accedir a una quitació del 50% o l’ajornament de les mensualitats. Si el teu llogater és un petit propietari i no arribes a un acord, podràs accedir a préstecs ICO sense despeses, ni comissions

SUSPENSIÓ DE DESNONAMENTS

S’estableix la suspensió de desnonaments i llançaments per a famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El termini màxim de la suspensió és de 6 mesos. (art. 1 – RDL 11/2020)

PRÓRROGA CONTRACTES LLOGUER

S’estableix una pròrroga de 2 mesos dels contractes que finalitzin durant l’Estat d’Alarma, podent ampliar-se durant 6 mesos en les mateixes condicions. (art. 2 – RDL 11/2020)

MORATÒRIA GRANS PROPIETARIS I EMPRESES PÚBLIQUES

El legislador sempre preveu, en primer lloc, que l’inquilí es posi en contacte per arribar a un acord. Si no ho aconsegueix preveu unes mesures que són diferents depenent del tipus d’arrendador

Si l’arrendador (el propietari) és una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran propietari. S’entén per ‘gran propietari’ aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (excloent garatges i trasters). (art. 4 – RDL 11/2020)

En cas que no hi hagi un acord entre llogater i inquilí, l’arrendador ha de comunicar la seva decisió, que només podrà ser una de les següents alternatives: quitació del 50% durant 4 mesos o moratòria del pagament de la renda durant 4 mesos podent fraccionar el pagament de les quotes durant al menys 3 anys o durant el termini que resti al contracte

MORATÒRIA PER PETITS PROPIETARIS

Si l’arrendador és un propietari que no encaixa en els supòsits referits anteriorment i no s’ha arribat a un acord, l’inquilí que hi hagi esdevingut en situació de vulnerabilitat pel COVID19, podrà accedir a un finançament que haurà de sol·licitar a una entitat bancària amb les següents condicions (art. 9 y 10 – RDL 11/2020):

  • Ajuda finalista – només podrà dedicar-se al pagament de lloguer o d’un préstec que estigui dedicat al lloguer.
  • Import màxim de 900€ mensuals durant 6 mesos
  • Termini de devolució: fins a 6 anys, prorrogables 4 més, sense despeses, ni interessos

DEFINICIÓ DE VULNERABILITAT

L’Ordre TMA / 378/2020, de 30 d’abril ha alleugerit els requisits establerts per l’art. 5 – RDL 11/2020.

ACTUALITZACIÓ 1/5/20 – Orden TMA/378/2020, de 30 de abril

  • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació d’atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de l’COVID-19.
  • Límit d’ingressos: no superar 5 IPREM del conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut. (2.689,2 euros/mes)
  • Renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a l’35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • Si són diversos els titulars d’un mateix contracte de lloguer, tots hauran de formalitzar com prestataris un sol contracte de préstec, responent de forma solidària.
  • No disposar la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que es troba a l’habitatge arrendat, d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, en on puguin habitar, llevat dels casos que es preveuen en l’Ordre.

SUMINISTROS BÁSICOS
electricitat, gas, gasoil, aigua, telèfon fixe i mòbil, així com les despeses de comunitat de propietaris.

DOCUMETACIÓ

Tens que recollir la següent documentació (art. 5 – RDL 11/2020),però, si no l’aconsegueixes tota donada la situació excepcional que vivim, podràs aportar-la fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge

i. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

ii. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns: Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

La documentació s’ha de presentar a la teva entitat financera, si no pots aportar-la completa, no et preocupis, tens fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma per fer-ho.

Escriu-nos a info@asufin.com i t’ajudarem!

EFECTE DISSUASIU

La norma estableix que seran responsables de danys i perjudicis (sent aquest import superior al que deixat de guanyar per l’entitat financera) aquelles persones que es van beneficiar indegudament o aquells que van simular o maquillar els seus ingressos per acollir-se a la norma.

Si et trobes en dificultats per pagar la hipoteca per la crisi del COVID-19, escriu-nos ainfo@asufin.com i t’ajudarem!

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.