COVID-19: Claus de la moratòria hipotecària

Des que l’emergència sanitària es va fer evident al nostre país i observàvem com començaven a combatre-la en Itàlia, ASUFIN es va afanyar a demanar a Govern una mesura econòmica d’alleujament per a les persones i famílies més vulnerables imprescindible per preservar el benestar material de les mateixes: aplicar una moratòria en el pagament de les hipoteques. Fa només uns dies, vam emprendre una campanya a Change.org que en només 72 hores va concitar el suport de 3.500 signatures.

Així les coses, ja està en vigor una bateria de mesures econòmiques (Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març) que inclou una moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual destinada a “qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre la seva pagament com a conseqüència de la crisi de l’COVID-19 “. Aquestes són les claus de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, aprovat pel Govern:

#FIRMA AQUÍ per aconseguir que el govern ajudi al lloguer!

¿EN QUE CONSISTEIX UNA MORATÒRIA HIPOTECÀRIA?

Una moratòria hipotecària consisteix a oferir al client la possibilitat d’ajornar els pagaments de la hipoteca durant un període de temps.

El Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 recull tots els requisits que han de reunir aquelles llars que per culpa del coronavirus es troben davant «extraordinàries dificultats» per atendre el pagament de la seva hipoteca

¿ QUI ES POT ACOLLIR A LA MORATÒRIA?

Està pensada per a deutors en situació de “vulnerabilitat”, és a dir, no es tracta d’una moratòria universal, sinó per a treballadors o autònoms que tinguin una hipoteca sobre el seu habitatge habitual i es troben dins de determinats paràmetres econòmics i familiars.

Així mateix, aquestes mesures també s’apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.

Escriu-nos a barcelona@asufin.com i t’ajudarem a gestionar la teva sol·licitud!

SUSUPÒSITS DE VULNERABILITAT

L’article 9 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, establia 4 supòsits de dificultat econòmica per acollir-se a la moratòria, que després s’han vist modificats pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

a) Que el potencial beneficiari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació com a mínim d’un 40%;

b) Que els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la sol·licitud el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM), és a dir, 1.613,52 euros bruts al mes. Aquest límit s’incrementarà fins a cinc vegades l’IPREM si es compleixen els requisits.

c) Que la quota hipotecària més les despeses i subministraments bàsics representi més del 35% dels ingressos nets de tots els membres de la unitat familiar.

d) Que s’hagi produït una “alteració significativa” de les circumstàncies econòmiques, concretament, que l’esforç que suposa la càrrega hipotecària dels ingressos s’hagi multiplicat, al menys, per 1,3.

DOCUMENTACIÓ

a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada pel interessat.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:

d) Titularitat dels béns:

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

La documentació s’ha de presentar a la teva entitat financera si no pots aportar-la completa, no et preocupis, tens fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma per fer-ho. Escriu-nos a barcelona@asufin.com i t’ajudarem!

TERMINI PER A la SOL·LICITUD

Els deutors podran sol·licitar la moratòria al banc, fins a 15 dies després de la fi de la vigència de el Reial decret llei 8/2020, és a dir, en el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor. No obstant això, es diu que, prèvia avaluació de la situació, es podria prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un reial decret llei..

Per la seva banda, les entitats financeres hauran d’implementar aquesta moratòria en un termini màxim de 15 dies, així com comunicar-ho al Banc d’Espanya a l’efecte que l’impagament consensuat no suposi un apunt com a provisió de risc.

EFECTOS DE LA MORATÒRIA

La moratòria hipotecària suposarà que el deutor no hagi d’abonar cap quantitat en concepte d’hipoteca, ni per interessos, ni per capital. Tampoc podrà l’entitat financera aplicar cap tipus d’interès de demora, ni comissions, ni tampoc sumaran aquestes quotes no pagades en el còmput de la clàusula de venciment anticipat.

DURACIÓ

Tres mesos prorrogables.

EFECTE DISSUASORI

La norma estableix que seran responsables de danys i perjudicis (sent aquest import superior al que deixat de guanyar per l’entitat financera) aquelles persones que es van beneficiar indegudament o aquells que van simular o maquillar els seus ingressos per acollir-se a la norma.

Si et trobes amb dificultats per pagar l’hipoteca per la crisis del COVID-19, escriu-nos a barcelona@asufin.com i t’ajudarem!

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.