Segona Oportunitat

Què és la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat és un nou procediment legal que permet a les persones físiques, alliberar-se de les seves deutes i superar una situació de sobreendeutament. Amb la Llei 25/2015, del 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social , es pot aconseguir l’exoneració de totes els deutes i començar de nou.

A ASUFIN trobaràs moltes resoluciones judiciales i l’última sentència del Tribunal Suprem que obre la porta a que també puguin exonerar-se els deutes amb la TGSS y la AEAT.

A qui protegeix aquesta llei?

A les persones físiques ja siguin persones físiques autónomes o persones físiques naturals, es a dir persones traballadores o desempleades, persones que han avalat i s’han sobre endeutat, sempre que no tinguin deutes por import superior a 5 milions d’euros.

Com funciona aquest procediment?

El procediment s’inicia amb un intent d’acord extrajudicial de pagaments que s’intenta en la notaria o en el Registre Mercantil, en funció que la persona que ho sol·liciti sigui persona física natural, o persona física autònoma.
Si s’aconsegueix l’acord amb els creditors en la fase extrajudicial, finalitza el procés amb l’acta d’acord i el seu compliment.

Si no s’aconsegueix l’acord, es continua amb un procediment judicial de concurs de creditors en què es liquiden els béns si n’hi ha i amb la liquidació es paga als creditors.

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.

Què és el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet?

Es la principal novetat de la Llei de la segona oportunitat.

Els deutes que no s’han pogut pagar durant el procés de liquidació establert a la Llei, poden ser condonades sempre que el deutor compleixi uns requisits objectius

¿S’exoneran tots els crèdits?

Sí, però hi ha dos procediments diferenciats.

Si s’han pagat tots els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats (entre ells els públics, l’exoneració té caràcter immediat).

Si hi ha pendents de pagament crèdits contra la massa i crèdits privilegiats, el deutor s’ha de sotmetre a un pla de pagaments, que el jutge ha d’aprovar, i que pot tenir una durada de fins a 5 anys.

 


QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

El procediment s’inicia amb un intent d’acord extrajudicial de pagaments a la notaria o en el Registre Mercantil, en funció de la persona que ho sol·liciti sigui persona física natural, o persona física autònoma.

Si s’aconsegueix l’acord amb els creditors en la fase extrajudicial, finalitza el procés amb l’acta d’acord i el seu compliment.

Si no s’aconsegueix l’acord, es continua amb un procediment judicial de concurs de creditors en què es liquiden els béns si n’hi ha i amb la liquidació es paga als creditors.

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.


¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

En ASUFIN te facilitaremos un formulario para conocer mejor tu situación.

  • Bienes y Derechos – inmuebles, vehículos, cuentas corrientes o imposiciones a plazo fijo, salarios o prestaciones, acciones, fondos de pensiones, otros
  • Deudaspréstamos o créditos personales o hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos al consumo o de particulares, deudas comerciales o de otro tipo
  • Procedimientos judiciales
  • Situación personal (soltero, casado, con hijos a su cargo…)

 

 

 


¿QUÉ PROBABILIDADES DE ÉXITO HAY?

La realidad es que con un buen seguimiento del proceso por parte del profesional, se consigue la exoneración de la deuda, siempre que el deudor reúna los requisitos objetivos que exige la ley.

Envía info@asufin.com un pequeño resumen de tu situación y te mandaremos los pasos a seguir.

No cobramos cuota anual para estos casos, queremos ayudarte!

Per qué amb ASUFIN?

ASUFIN és una associació de consumidors i usuaris experta en la defensa d’abusos bancaris que té un equip de professionals experts, compromesos amb els consumidors i amb èxits judicials comprovables.

Amb la Llei 25/2015 podem ajudar-te a començar de zero, no deixis de consultar-nos, fes-ho sense compromís.

Artículos relacionados