COVID-19: Moratòria Lloguer

 

En què consisteix la moratòria?

Ajornament de les quotes de lloguer de 2 a 6 mesos per a les persones en situació de vulnerabilitat.

Es sol·licita en qualsevol entitat de crèdit adherida a la línia d’avals arrendament COVID-19.

Normativa aplicable

Real Decret-Ley 11/2020, de 31 de març
Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril

COVID-19: CONSULTA TOTES LAS MESURES ECONÓMIQUES
COVID-19 - MORATORIA ALQUILER - ACTUALIZADA ORDEN TMA/378/2020 - ASUFIN

¿QUIÉ ES EL TEU LLOGATER? Depenent a qui li tinguis arrendat l’habitatge, les condicions són diferents.

GRAN PROPIETARI
Persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 mobles urbans (excloent garatges i trasters). (art. 4 – RDL 11/2020)Està obligat a oferir una d’aquestes dues alternatives:- Quita del 50% durant 4 mesos o

moratòria de el pagament de la renda durant 4 mesos podent fraccionar el pagament de les quotes durant un mínim de 3 anys o durant el termini que resti al contracte

PEQUEÑO TENEDOR
Si no aconsegueixes arribar a un acord amb la teu llogater, podràs accedir a un préstec amb les següents característiques.

AVALS ARRENDAMENT COVID-19

  • avalat a el 100% per l’Estat
  • fins a 900 € per 6 mesos de lloguer (5.400 €)
  • sense costos, ni interessos
  • termini de devolució de 6 anys, prorrogable a 10 anys

 

 

ESCRIU-NOS A BARCELONA@ASUFIN.COM I T’AJUDAREM A GESTIONAR LA TEVA SOL·LICITUD

Requisits de vulnerabilitat

El sol·licitant ha de complir 5 requisits:

– Atur, ERTO, reducció jornada per a cures / Cessament d’activitat

– Límit d’ingressos: no superar 5 IPREM (2.689,2 euros/mes).

– Renta arrendatícia + despeses i subministraments bàsics superior o igual al 35% dels ingressos.

– Si son diversos els titulars d’un mateix contracte de lloguer, tots hauran de formalitzar com prestataris un sol contracte de préstec, responent de forma solidària.

– No disposar d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, on puguin habitar, llevat dels casos que es preveuen a l’Ordre

SI ET TROBES AMB DIFICULTATS PER PAGAR EL LLOGUER PER LA CRISI DEL COVID-19, ESCRIU-NOS A BARCELONA@ASUFIN.COM I T’AJUDAREM!

Documentació

Model que estableix l’annex I de l’Ordre, acompanyat dels següents documents en funció de fet al·legat:

– Atur – certificat en què figuri la quantia mensual percebuda.

– Cessament d’activitat – certificat expedit per l’AEAT o CCAA.

– Persones que habiten a l’habitatge habitual – Llibre de família o document parella de fet + Certificat d’empadronament.

– Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

 Declaració responsable de l’arrendatari indicant que compleix amb els requisits.

LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR A LA TEVA ENTITAT FINANCERA, SI NO TENS TOTS ELS DOCUMENTS, PODRÀS APORTAR-LA EN EL TERMINI D’UN MES.

Termini

Hauran de sol·licitar abans de el 30 de setembre de 2020 i formalitzar abans de el 31 d’octubre de 2020.

Efecte dissuasori

La norma estableix que seran responsables de danys i perjudicis (sent aquest import superior al que deixat de guanyar per l’entitat financera) aquelles persones que es van beneficiar indegudament o aquells que van simular o maquillar els seus ingressos per acollir-se a la norma.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril y de los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que resulten de aplicación.

Compliment dels requisits que estableix l’article 4 de l’OrdreTMA/378/2020, de 30 d’abril i dels requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que siguin aplicables.

 

¿Por qué con ASUFIN?

ASUFIN pot ajudar-te a realitzar les gestions amb el banc i resoldre tots els teus dubtes, per fer els teus tràmits amb tranquil·litat.

ASUFIN és una associació de consumidors i usuaris experta en la defensa d’abusos bancaris que té un equip de professionals experts, compromesos amb els consumidors i amb èxits judicials comprovables. Presentem les demandes en defensa dels nostres associats, sent així la part actora de procediment i evitant el risc de condemna en costes en cas de perdre.

SI EL TEU CAS ÉS VIABLE, ET PRESENTAREM UN PRESSUPOST AJUSTAT, MOLTES VEGADES SENSE COST INICIAL.

1769 - ROBERTO MANSILLA - HMD

Roberto Mansilla | Madrid

Nº Socio: 2110

Importe recuperado: 40.000€

En mi puesto de trabajo vi unas propagandas de un asesor financiero al cual llamé previa consulta con un compañero para pedir una hipoteca....

Artículos relacionados